CONTINUARE 1 -DREPTUL FINANTELOR PUBLICE

In jos

CONTINUARE 1 -DREPTUL FINANTELOR PUBLICE

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 4:16 pm

CONTINUARE
36) Indicati sursele de plata pentru serviciul datoriei publice guvernamentale:
a. sumele prevazute în bugetele beneficiarilor finali;
b. fondul de rulment;
c. fondurile de asigurare obligatorie;
d. fondurile proprii ale institutiilor publice.
37) Titlurile de stat pot fi oferite spre vânzare sub conditia ca oferta sa includa cel putin urmatoar ele elemente:
a. numai denumirea si valoarea titlurilor de stat oferite;
b. forma împrumutului de stat reprezentat prin titluri aferente - cu discont sau purtator de dobânda;
c. numai data scadentei;
d. numai optiunile încorporate.
5
38) Ce conditii trebuie îndeplinite pentru emiterea garantiilor de stat pentru împrumuturi contractate de agenti
economici sau autoritati ale administratiei publice?
a. acceptarea de catre agentul economic sau autoritatea administratiei publice a garantiei de stat;
b. încheierea unei conventii între Ministerul Finantelor Publice, în calitate de garant, si beneficiarul
garantiei care sa prevada drepturile si obligatiile partilor;
c. aprobarea Parlamentului;
d. avizul Ministerului Justitiei.
39) Sursele de constituire a Fondului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare prevazute de Legea
nr.313/2004 sunt urmatoarele:
a. fondurile de asigurare obligatorie;
b. fondurile proprii ale institutiilor publice;
c. dobânzile la disponibilitatile aflate în contul fondului de risc;
d. fondurile speciale.
40) Care sunt cazurile de încetare a valabilitatii garantiilor de stat, conform Legii nr.313/2004?
a. termenul de plata prevazut în scrisoarea de garantie a expirat;
b. obligatiile aferente împrumutului garantat de stat sunt achitate partial;
c. prelungirea acordului de împrumut subsidiar;
d. Ministerul Finantelor Publice refuza sa faca plata sau platile, pâna la stingere, institutiei creditoare,
în numele beneficiarului garantiei de stat.
41) În activitatea de contractare si de administrare a datoriei publice guvernamentale, Ministerul Finantelor
Publice urmareste, tinând seama de conditiile de piata, urmatoarele obiective:
a. diversificarea bazei de creditori;
b. riscul de credit;
c. riscul de piata;
d. emiterea de scrisori de garantie pentru împrumuturi.
42) Ministerul Finantelor Publice, ca singur contractant si administrator al datoriei publice guvernamentale
directe si garantate are pentru îndeplinirea acestui scop autoritatea de a intreprinde urmatoarele activitati:
a. emite scrisori de garantie pentru împrumuturi;
b. diversifica baza de creditari;
c. prezinta decadal Guvernului si Parlamentului situatia împrumuturilor contractate direct de stat;
d. elaboreaza propuneri pentru schimbarea valutei de contract a unui împrumut.
43) Care sunt principalele operatiuni autorizate sa fie efectuate de Ministerul Finantelor Publice pentru
administrarea riscurilor asociate portofoliului datoriei publice guvernamentale?
a. riscul de credit;
b. rascumpararea titlurilor de stat pe piata secundara;
c. solicitarea avizului Ministerului Justitiei;
d. activitati privind organizarea licitatiilor de titluri de stat pe piata interna.
44) Care sunt, în principal, datele care trebuie sa fie cuprinse în Registrele datoriei publice?
a. garantiile refuzate a se acorda de stat;
b. nivelul ratelor dobânzilor;
c. creditele bugetare;
d. valoarea garantiilor, fara cea a împrumuturilor.
45) Care sunt categoriile de relatii banesti care formeaza obiectul notiunii de relatii financiare în sens larg ?
a. relatiile financiare propriu-zise, adica finantele publice, transfer nerambursabil;
b. finante private sau finante ale întreprinderilor;
c. relatii de transfer a unei parti din produsul social;
d. relatii banesti legate de formele valorii.
46) Indicati care sunt fazele functiei de repartitie a finantelor publice:
a. faza de control financiar;
b. faza de distribuire (repartizare) a fondurilor publice pe beneficiari, persoane juridice si fizice;
c. faza de analiza a oportunitatii;
d. faza de initiere a proiectului de buget.
6
47) Este adevarat ca functiile finantelor intreprinderii sunt urmatoarele?
a. functia de repartitie si functia de control;
b. functia de distribuire;
c. functia de personal;
d. functia de aprovizionare.
48) Functia de repartitie a finantelor intreprinderii cuprinde:
a. numai formarea capitalului
b. sau, pe lânga formarea capitalului, functia de repartitie se manifesta si cu ocazia stabilirii
participarii întreprinderii la constituirea fondurilor comunitatii locale sau a bugetului central;
c. numai la constituirea fondurilor speciale ;
d. numai la acordarea creditelor.
49) Functia de control a finantelor intreprinderii se manifesta :
a. atât în procesul utilizarii capitalului cât si stabilirii obligatiilor bugetare;
b. numai în procesul utilizarii capitalului;
c. numai la stabilirea veniturilor bugetare;
d. numai la efectuarea cheltuielilor bugetare.
50) Indicati directiile principale în care s-a orientat legislatia finantelor publice între cele doua razboaie
mondiale:
a. unificarea sistemului fiscal si reforma fiscala radicala;
b. reforma constitutionala;
c. masuri pentru accelerarea executarii silite;
d. masuri pentru echilibrarea bugetului publi
51) Constatarea veniturilor publice provenite din taxe si contributii în cadrul administratiilor locale, între cele
doua razboaiemondiale, se facea de catre comisii de constatare locale compuse din:
a. delegatul serviciului financiar local, la orase, sau notarul comunal, dupa caz, un consilier comunal
delegat si un delegat al contribuabililor;
b. judecatorul de ocol si un consilier comunal delegat;
c. un consilier comunal delegat si un delegat al contribuabililor;
d. un delegat al contribuabililor si judecatorul de ocol.
52) Cheltuielile bugetuluii de stat, în etapa dupa al doilea razboi mondial si, mai ales, dupa 1949, se efectuau, în
principal, pentru:
a. functionarea organelor puterii de stat, organelor administratiei de stat, organelor judecatoresti si
celor de procuratura;
b. apararea tarii, donatii, cu destinatie speciala;
c. stimularea activitatilor productive;
d. într-o mica masura, pentru finantarea economiei nationale.
53) Care sunt categoriile de norme juridice care au ca obiect finantele publice?
a. cele privind creditul public si controlul financiar;
b. cele privind finantele intreprinderilor;
c. responsabilitatea institutiilor publice;
d. Camera deputatilor.
54) Precizati care sunt categoriile de legi ordinare care cuprind cele mai importante norme juridice financiare:
a. legile privind organizarea si functionarea societatilor comerciale;
b. legile fondului funciar;
c. legile bugetare anuale;
d. legile privind protectia mediului.
55) Principalele elemente ale raporturilor juridice financiare publice sunt:
a. controlul financiar;
b. stabilirea veniturilor publice;
c. subiectii raporturilor juridice financiare publice;
d. obiectul legii societatilor comerciale.
7
56) Subiectii raporturilor juridice privind finantele publice cuprind:
a. numai organele financiare de stat;
b. atât organele financiare de stat, cât si persoanele juridice si fizice cu drepturile si obligatiile
acestora;
c. numai persoanele juridice;
d. numai persoanele fizice.
57) Elemente specifice care definesc bugetul public sunt:
a. veniturile bugetare;
b. impozitele pe venit;
c. act de autorizare si de previziuni;
d. stabilirea veniturilor publice.
58) Care sunt principalele categorii de bugete publice care sunt cuprinse în bugetul public national?
a. bugetele intreprinderilor cu capital de stat;
b. bugetul de stat si bugetele locale;
c. bugetele societatilor comerciale pe actiuni;
d. bugetele institutiilor publice subordonate unitatilor administrativ-teritoriale.
59) Elementele specifice care definesc dreptul bugetar constau în:
a. procedura de formare, administrare, angajare si utilizare a fondurilor publice;
b. înlaturarea transferurilor ce se admiteau între bugetele locale;
c. excedentele bugetelor locale se includ în fondul de tezaur local;
d. continutul raporturilor juridice financiare.
60) Indicati exceptiile de la principiul universalitatii bugetului de stat:
a. a reconstituirea creditelor bugetare si donatiile, cu destinatie speciala;
b. subventiile bugetare;
c. comisioanele percepute la unele servicii publice;
d. fondurile de sprijin;
61) Pentru situatiile în care apar goluri temporare de casa se poate recurge la emisiune monetara sau la finantare
directa de catre banci?
a. da, se poate recurge numai la emisiune monetara;
b. nu se poate recurge nici la emisiune monetara si nici la finantare directa de catre banci;
c. da, se poate recurge numai la finantare directa de banci;
d. se poate recurge la ambele metode, dar concomitent.
62) Nivelul de 2,7% din PIB al deficitului bugetar al României în anul 2006 se încadreaza în nivelul maxim
admis pentru introducerea monedei unice EURO?
a. da, se încadreaza;
b. nu se încadreaza;
c. nivelul maxim este de 2%;
d. nivelul maxim este de 1,5%.
63) Factorii care influenteaza luarea deciziei privind adoptarea modului de calcul al anului bugetar sunt, spre
exemplu:
a. deficitul bugetar;
b. nivelul de dezvoltare a economiei;
c. prelevarile agricole;
d. functionarea institutiilor.
64) Sunt documente ce stau la baza elaborarii proiectului bugetului de stat urmatoarele:
a. programele întocmite de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale în scopul
finantarii unor actiuni sau ansambluri de actiuni cu obiective precise si indicatori de rezultate si
eficienta;
b. propuneri de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor tertiari de credite;
c. politici si strategii sectoriale prezentate de catre primarii de orase;
d. posibilitatile de finantare a deficitului bugetar.
8
65) Este necesara trecerea la bugetul pe programe pe termene medii si lungi, deoarece metodele clasice
(traditionale) de evaluare a cheltuielilor publice, de dimensionare a acestora, au devenit limitate, întrucât:
a. se bazeaza pe un volum prea mare de informatii;
b. nu urmaresc în primul rând eficienta actiunilor care se intentioneaza a se realiza;
c. urmaresc numai corelarea cheltuielilor la nivelul unor unitati care concura la înfaptuirea unui
obiectiv din resurse bugetare;
d. orizontul de evaluare economica este prea extins.
66) Raportul comun al Comisiilor de buget-finante din Parlament privitor la proiectul bugetului de stat face
propuneri motivate constând în:
a. adoptarea proiectului de buget, fara modificari;
b. propuneri de cheltuieli ale ordonatorilor de credite;
c. organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului;
d. restituirea proiectului de buget la Guvern pentru refacere sau îmbunatatire.
67) Legile bugetare anuale cuprind în continutul lor urmatoarele categorii de dispozitii:
a. reglementari specifice pentru patru ani urmatori;
b. deficitul sau excedentul bugetar;
c. controlul totalitatii veniturilor si cheltuielilor;
d. utilizarea dispozitiei de plata .
68) Sursele proprii ale bugetului Uniunii Europene se compun din :
a. taxe prevazute în tariful vamal comun si prelevari agricole;
b. prelevari din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
c. prelevari din impozitul pe profit;
d. prelevari din impozitul pe venit.
69) Care sunt categoriile de control financiar ce se exercita în Uniunea Europeana?
a. la nivelul executiei bugetare si are în vedere ordonatorii de credite si contabilii;
b. controlul intern;
c. la nivelul statelor;
d. auditul public intern.
70) Misiunile Curtii Europene de Conturi sunt:
a. executarea bugetului;
b. de a angaja cheltuielile si de a constata drepturile de încasat;
c. misiunea de recomandare, respective prezentarea de observatii privind executarea bugetului UE si
recomandari privind descarcarea de gestiune a Consiliului si Parlamentului;
d. elaborarea si aprobarea de regulamente ale Uniunii Europene.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum