CONTINUARE 10-INTRODUCERE IN ISTORIA DREPTULUI

In jos

CONTINUARE 10-INTRODUCERE IN ISTORIA DREPTULUI

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 3:41 pm

CONTINUARE
236. Prin Decretul lege din februarie 1938, starea de asediu a fost extinsă pe tot cuprinsul Ńării,
statutându-se că ea se va ridica :
a. după un an;
b. după 2 ani;
c. când se va crede oportun;
d. după 6 luni.
237. În timpul regimului antonescian, organizarea judecătorească nu a suferit modificări structurale.
A crescut, însă, rolul instanŃelor militare, fiind create:
a. Tribunale politice;
b. Judecătoriile de judeŃ;
c. CurŃile de appel;
d. InstanŃele militare speciale.
238. Potrivit Codului de procedură penală (1865), instanŃele de judecată se împărŃeau în:
a. judecătoriide plasă.
b. Tribunale de judeŃ.
c. CurŃile de apel (Bucuresti, Iasi, Craiova, Focsani, GalaŃi);
d. judecătoriide plasă, tribunalede judeŃ, curŃile cu juri, Înalta Curte de casaŃie si justiŃie
239. Conform Statului Dezvoltător (1864), puterea legislativă era exercitată de:
a. domn si Adunarea Electivă.
b.parlament si Adunarea Electivă.
c. domn si parlament .
d.parlament, Adunarea Electivă, domn.
240. Conform Codului Civil (1865), căsătoria era privită ca un contract, o tranzacŃie juridică,
precedată de cele mai multe ori de logodnă. Întocmirea actelor de stare civilă a fost dată în
competenŃa ofiŃerului de stare civilă. Căsătoria devine astfel:
a. un act religios;
b. un act religios si un act civil;
c. un act pur civil;
d. un act juridic si un act religios.
241. Conform Codului Civil (1865), proprietatea era cel mai important drept real. Dreptul de
proprietate era considerat sacru si inviolabil. Proprietatea putea fi transmisă prin:
a. acte juridice încheiate între persoane în viaŃă sau prin acte juridice încheiate pentru cauză de
moarte;
b. acte juridice încheiate între persoane în viaŃă;
c. acte juridice încheiate pentru cauză de moarte;
d. prescripŃie achizitivă sau uzucapiunea.
242. Codul Civil a reglementat , pe lângă contracte, si garanŃiile care erau de:
a. două tipuri;
b. un singur tip;
c. patru tipuri;
d. mai multe tipuri.
243. Conform Codului Civil (1865) succesiunea putea fi transmisă pe cale legală, în ordinea
gradelor de rudenie, si pe cale testamentară. Succesorii legali se împărŃeau în:
a. succesori legitimi si colaterali;
b. succesori anormali, soŃul si statul;
c. descendenŃi si ascendenŃi;
d. succesori legitimi, succesori neregulaŃi, succesori anormali.
244. Conform Codului Penal (1865), crimele si delictele au fost grupate în patru categorii:
a. trădarea, calomnia, distrugerea de bunuri, furtul;
b. infracŃiuni îndreptate împotriva statului, infracŃiuni împotriva ConstituŃiei, infracŃiuni
împotriva intereselor publice, infracŃiuni contra intereselor particulare.
c. omorul, abuzul de putere, falsificarea operaŃiunilor electorale, infracŃiuni contra libertăŃii;
d. fapte îndreptate împotriva sistemului parlamentar sau electoral, răsturnarea ordinii de stat,
infracŃiuni contra exerciŃiului drepturilor publice de către adunările legiuitoare, sechestrarea
de persoane.
245. Conform Codului de procedură civilă (1865) căile de atac erau ordinare si extraordinare, o cale
de atac putându-se utiliza:
a. o singură dată;
b. de două ori;
c. de patru ori;
d. de câte ori o doreau împricinaŃii.
246. Conform Codului de procedură penală (1865) sentinŃele Tribunalului puteau fi de:
a. condamnare si de achitare;
b. condamnare si de absolvire;
c. condamnare, de achitare si de incompetenŃă;
d. condamnare, de achitare, de absolvire, de incompetenŃă.
247. Prin Legea rurală din 14 august 1864, suprafaŃa pământului, asupra căreia se recunostea
dreptul de proprietate al Ńăranilor, era fixată în funcŃie de numărul de vite pe care acestia le
stăpâneau. Legea a desfiinŃat, în acelasi timp, în schimbul unei despăgubiri pe care Ńăranii urmau să
o plătească în termen de 15 ani prin sume repartizate anual, si:
a. regimul clăcăsiei;
b. dijma;
c. podvezile;
d. zilele de meremet.
248. Legea electorală din anul 1864 a prevăzut ca alegătorii să fie ori primari ori direcŃi, menŃinând:
a. censul pe avere;
b. votul uninominal;
c. votul pe listă;
d. votul universal.
249. În anul 1895, în România s-a inaugurat:
a. rotativa guvernamentală;
b. pluralismul politic;
c. monarhia constituŃională;
d. parlamentul bicameral.
250. Între anii 1859 si 1918, în România, au avut aplicabilitate 3 acte constituŃionale :
a. Regulamentele Organice, ConstituŃia din 1866 si ConvenŃia de la Paris ;
b. ConvenŃia de la Paris, Statutul dezvoltător al ConvenŃiei de la Paris si ConstituŃia din 1866 ;
c. ConstituŃia din 1866, ConvenŃia de la Paris si ConvenŃia de la Balta-Liman ;
d. Regulamentele Organice, ConvenŃia de la Balta-Liman si ConstituŃia din 1866.
251.Prin ConstituŃia din anul 1866, cele trei puteri în stat erau declarate independente una de alta.
Puterea legislativă era exercitată de către :
a. domn si Camera deputaŃilor ;
b. domn si Senat ;
c. Adunarea deputaŃilor si Senat ;
d. domn si reprezentanŃa naŃională.
252. Prin ConstituŃia din anul 1866, cele trei puteri în stat erau declarate independente una de alta.
Puterea judecătorească era exercitată de către instanŃele judecătoresti, care erau :
a. judecătoriile de plasă, CurŃile de Apel, Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie ;
b. Tribunalele judeŃene, judecătoriile de plasă, CurŃile de Appel ;
c. judecătoriile de plasă, tribunalele judeŃene, CurŃile de Appel, CurŃile cu juri, în materie
criminală, Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie ;
d. tribunalele judeŃene, CurŃile de Appel, CurŃile cu juri, în materie criminală, Înalta Curte de
CasaŃie si JustiŃie.
253. Conform ConstituŃiei din anul 1866, organele centrale ale administraŃiei de stat erau
reprezentate de:
a. rege si guvern ;
b. rege si prefect ;
c. guvern si prefect;
d. primar si guvern.
254. În anul 1908, printr-o nouă reorganizare administrativ-teritorială, alături de comunele urbane si
comunele rurale au fort înfiinŃate:
a. comunele suburbane;
b. Consiliile comunale;
c. plăsile;
d. preturile.
255.Dezvoltarea capitalismului a determinat consolidarea proprietăŃii bancare. Astfel, în anul 1880
a fost:
a. înfiinŃate băncile comerciale mari ;
b. înfiinŃat Ministerul ComerŃului ;
c. înfiinŃată Banca NaŃională a României ;
d. înfiinŃat Ministerul FinanŃelor.
256.Conform legii pentru organizarea judecătorească din anul 1909, instanŃele judecătoresti erau:
a. Tribunalele de judeŃ si CurŃile de juraŃi;
b. judecătorile de ocoale si CurŃile de Apel ;
c. Tribunalele de judeŃ, CurŃile de juraŃi, CurŃile de Appel, Curtea de CasaŃie ;
d. judecătoriile de ocoale, Tribunalele de judeŃ, CurŃile de Apel, CurŃile de juraŃi, Curtea de
casaŃie.
257. Pentru prima oară, în România, contractul de ucenicie a fost reglementat, desi vag, prin:
a. Legea pentru organizarea meseriilor, creditului si asigurărilor sociale din anul 1912;
b. Legea repausului duminical din anul 1912;
c. Regulamentul pentru industria insalubră din anul 1875;
d. Legea minelor din anul 1895.
258. Potrivit Codului Comercial Român din anul 1887 erau consideraŃi comercianŃi:
a. cei ce făceau acte de comerŃ în nume propriu si societăŃile comerciale ;
b. numai cei care lucrau în societăŃile comerciale ;
c. numai cei care Ńineau un registru inventar ;
d. numai persoanele fizice.
259.Codul Comercial Român din anul 1887, ca o măsură de apărare a creditului comercial, a
reglementat instituŃia:
a. bursei;
b. falimentului;
c. gajului ;
d. debitorului.
260. În perioada dualismului austro-ungar, organele centrale ale Regatului ungar erau :
a. regele, guvernul;
b. regele, parlamentul;
c. regele, parlamentul, guvernul;
d. regele, parlamentul, Cancelaria aulică, guvernul.
261. În perioada dualismului austro-ungar, organele proprii de conducere a Transilvaniei,
subordunate celor imperiale, au fost:
a. Cancelaria aulică, Dieta Ardealului;
b. Cancelaria aulică, Dieta Transilvaniei, cancelaria Transilvaniei;
c. Cancelaria aulică, parlamentul de la Budapesta;
d. guvernul si parlamentul de la Budapesta.
262. Conform Patentei imperiale din 26 februarie 1861, organele de conducere ale Bucovinei erau :
a. Dieta ducatului, căpitanul Ńării, guvernatorul;
b. guvernatorul, Dieta ducatului;
c. Dieta ducatului, căpitanul Ńării, guvernatorul, deputaŃii în parlamentul de la Viena;
d. Cancelaria aulică, Dieta ducatului, deputaŃii în parlamentul de la Viena;
263. În anul 1871, Basarabia a pierdut calitatea de oblastie sau provincie privilegiată, devenind :
a. Ńinut al Rusiei;
b. Mare ducat;
c. gubernie;
d. regiune de graniŃă..
264. La 21 noiembrie 1917, Sfatul łării a proclamat Basarabia ca republică democratică-federativămoldovenească,
puterea executivă fiind încredinŃată :
a. Consiliului Directorilor;
b. guvernatorului;
c. Consiliului de Ministri;
d. Sfatului łării.
265. În timpul dualismului austro-ungar Transilvania a fost împărŃită în comitate si comune iar
Ducatul Bucovinei, încorporat Austriei, în:
a. districte si comune;
b. comitate si căpitănate;
c. comitate, comune si districte;
d. districte, căpitănate si comune.
266. În Transilvania, în perioada dualismului, instanŃele de judecată obisnuite au fost :
a. judecătoriile de plasă si tribunalele de comitat;
b. tablele judecătoresti si Curia;
c. tribunalul, judecătoria Ńării, judecătoria districtuală;
d. judecătoriile de plasă, tribunalele de comitat, tablele judecătoresti si Curia.
267. Codul civil austriac din anul 1811 reglementa două tipuri de proprietate:
a. proprietatea de tip burghez si proprietatea deplină;
b. proprietatea de tip feudal si proprietatea nedeplină;
c. proprietatea deplină si proprietatea nedeplină ;
d. proprietatea de stat si proprietatea individuală.
268. Codul civil austriac din anul 1811 reglementa o situaŃie necunoscută în legislaŃia maghiară si
română a acelor timpuri în materie de succesiuni:
a. sistemul parentelelor;
b. principiul reprezentării;
c. lăsământul (situaŃie juridică de provizorat a bunurilor);
d.codicilul.
269. În perioada anilor 1853-1880 în Transilvania s-a aplicat textul Codului penal:
a. austriac;
b. maghiar;
c. german;
d. belgian.
270.În Basarabia, în perioada 1845-1917, în sistemul penal s-au aplicat:
a. Codul pedepselor criminale si corecŃionale din august 1845 si Codul penal din martie 1903;
b. statutul pedepselor din noiembrie 1884 si Legea pedepselor din 1845;
c. Codul pedepselor criminale si corecŃionale din august 1845, statutul pedepselor din
noiembrie 1884 si Codul penal din martie 1903;
d. Codul penal austriac din anul 1852 si Codul penal din martie 1903.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum