CONTINUARE 7- INTRODUCERE IN ISTORIA DREPTULUI

In jos

CONTINUARE 7- INTRODUCERE IN ISTORIA DREPTULUI

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 3:39 pm

CONTINUARE
181. În perioada regimului fanariot, domnii łărilor Române erau numiŃi :
a. direct de către Poartă din rândul familiilor influente românesti sau grecesti;
b. direct de către Poartă numai din rândul familiilor grecesti;
c. direct de către Ńarul Rusiei din rândul familiilor influente românesti sau grecesti;
d. direct de către Sfatul de obste al Moldovei si łării Românesti.
182. Sfatul sau Divanul Domnesc, în epoca fanariotă (numit Divanul PrinŃipatului Valahiei sau
Divanul Moldovei) era alcătuit exclusiv din dregători (boieri mari divăniŃi), în mod tradiŃional în
număr de:
a. 12, numiŃi de domn;
b. 21, numiŃi de domn;
c. 12, numiŃi de Marele vizir ;
d. 21, numiŃi de sultan
183.Prin reforma administrativă a lui Constantin Mavrocordat, în Ń ara Românească, alături de
judeŃe au fost introduse noi diviziuni administrative>
a. ocoalele;
b. ocoalele si plaiurile;
c. plasele si ocoalele;
d. plasele (la câmpie si deal) si plaiurile (în zonele de munte).
184.În perioada fanariotă, armata a constituit o forŃă simbolică, fiind alcătuită din:
a. infanterie si artilerie;
b. garda persolală de arnăuŃi, oastea dinăuntru, oastea dinafară;
c. oastea cea mare, oastea cea mică;
d. ienicerii si spahii.
185. În perioada fanariotă, Biserica fanariotă era considerată biserică naŃională. Mitropolitul ocupa
locul de cinste, alături de domnitor, în divan. Atunci când judeca singur o pricină el adresa
domnitorului un raport scris numit:
a. anafora;
b. afurisenie;
c. caterisire;
d. hrisov.
186. În anul 1783, în Principatele Române s-a instituit o nouă unitate fiscală, alcătuită dintr-un
număr variabil de birnici solidari la paltă. A purtat numele de:
a. bir;
b. haraciu;
c. lude;
d. gostină.
187. Prin reformele lui Constantin Mavrocordat din anul 1746 în łara Românească si 1749 în
Moldova, dependenŃa personală a fost abolită.:
a. producătorii direcŃi au devenit persoane libere sub raportul capacităŃii de drept,
desfiinŃându-se legarea lor de pământ;
b. producătorii direcŃi au primit casă si grădină si drept de folosinŃă a islazurilor si pădurilor;
c. producătorii direcŃi au primit în proprietate pământ arabil si pădure;
d. producătorii direcŃi au primit dreptul de a-si vinde proprietăŃile mobile si imobile.
188. Potrivit Codului Calimach, izvoarele obligaŃiilor sunt:
a. legea, contractul, delictul;
b. tocmeala, vătămarea, neîndeplinirea obligaŃiilor;
c. tocmeala, prejudiciile cauzate de intenŃie;
d. vătămarea, dreptul de precumpărare si răscumpărare.
189. Cauzele de nulitate ale contractelor de vânzare-cumpărare erau enumerate în Pravilniceasca
Condică, iar modalităŃile de încheiere ale actului de vânzare-cumpărare aerau prevăzute expres în:
a. Legiuirea Caragea;
b. Codul Calimah.
c. Pravilniceasca Condică;
d. Manualul lui Donici.
190. În Principatele Române, până la Regulamentele Organice s-a realizat trecerea treptată de la
pedepsele expiatorii (cele care urmăreau ispăsirea vinei) la pedepsele educative (cele care urmăreau
reeducarea făptuitorului). Dintre pedepsele pecuniare, confiscarea averii afost interzisă tacit, prin
omisiune, de către:
a. Legiuirea Caragea;
b. Manualul lui Donici;
c. Criminaliceasca Condică din Moldova;
d. Codul Calimah.
191. Prin reforma judiciară a lui Constantin Mavrocordat s-a acordat o atenŃie sporită procedurii
scrise si organizării arhivelor instanŃelor. Hotărârea (Carte de judecată) era redactată în:
a. două exemplare (unul pentru arhiva judecătoriei si unul pentru partea care câstigase
procesul);
b. trei exemplare (unul pentru arhiva judecătoriei, unul pentru partea care câstigase procesul si
unul pentru cel care pierduse procesul );
c. un exemplar (pentru judecătorie);
d. patru exemplare (unul pentru arhiva judecătoriei, unul pentru partea care câstigase procesul,
unul pentru cel care pierduse procesul si unul pentru judecător).
192. În perioada domniei fanariote legislaŃia scrisă a dobândit o importanŃă din ce în ce mai mare
faŃă de dreptul cutumiar. Alexandru Ipsilante a înfiinŃat o instituŃie însărcinată să culeagă normele
de drept consuetudinar în scopul unificării si codificării legilor, numită:
a. Divan;
b. Arhive;
c. LogofeŃia de obiceiuri;
d. Curte de judecată.
193. În anul 1714, în Muntenianormele si procedurile judiciare au fost codificate în Capetele de
porunci de către:
a. Antim Ivireanu;
b. Mihai Fotino;
c. Alexandru Ipsilanti;
d. Alexandru Mavrocordat.
194. Sobornicescul hrisov (1785, Moldova) redactat de Alexandru Mavrocordat era o legiuire
specială care a cuprins:
a. două hrisoave domnesti de întărire a unor anaforale ale Sfatului de obste;
b. trei hrisoave domnesti de întărire a unor anaforale ale Sfatului de obste;
c. patru hrisoave domnesti de întărire a unor anaforale ale Sfatului de obste;
d. un hrisov domnesc de întărire a unor anaforale ale Sfatului de obste.
195. Codul Civil al lui Scarlat Calimah a intrat în vigoare la 1 iunie 1717 în Moldova. El s-a mai
numit:
a. Codica łivilă a Moldovei;
b. Manualul juridic al Moldovei;
c. Pandectele Moldovei;
d. Codul lui Alexandru Calimach.
196. Legiuirea lui Caragea (1818, Muntenia), desi a avut la bază unele coduri europene ale vremii
(în special dispoziŃiile Codului civil napoleonian din 1804 referitoare la contracte si mosteniri),
principala sursă de inspiraŃie a legiuirii a constituit-o:
a. obiceiul pământului si pravilele mai vechi;
b. Codul Civil al lui Scarlat Calimah;
c. Pandectele lui Toma Carra;
d. Codul lui Mihai Fotino.
197. RevoluŃia burgheză din FranŃa a dus la răsturnarea absolutismului feudal si la instaurarea
statului si dreptului burghez. Adunarea Constituantă a adoptat la 26 august 1729:
a. ConstituŃia anului I;
b. Regulamentele de funcŃionare a Înaltei CurŃi NaŃionale;
c. DeclaraŃia drepturilor omului si cetăŃeanului;
d. ConstituŃia anului II.
198. În anul 1793, ConvenŃia NaŃională a FranŃei, dominată de iacobini a adoptat ConstituŃia anului
I care:
a. proclama suveranitatea poporului;
b. înfiinŃa Adunarea NaŃională;
c. adopta Codul Civil Francez;
d. adopta Codul Penal Francez.
199.Cea mai importantă realizare legislativă a lui Napoleon a fost:
a. Codul Civil din anul 1804;
b. Codul Penal, în 1810;
c. Codul de procedură penală, în 1807;
d. Codul comercial în 1806.
200. În anul 1810 a fost adoptat Codul Penal care a reprezentat un progres pe plan european. Cu
toate acestea, urmărind protejarea clasei conducătoare împotriva miscărilor greviste, nu a
recunoscut:
a. principiul egalităŃii delictelor si pedepselor;
b. principiul prezumŃiei de nevinovăŃie;
c. libertatea de asociere, pedepsind cu închisoarea delictul de asociere;
d. principiul neretroactivităŃii legii penale.
201. Conform ConstituŃiei din anul 1861, modificată prin Legile Fundamentale din anul 1867,
Austria a devenit:
a. monarhie neconstituŃională;
b. republică;
c. uniune de republici;
d. monarhie constituŃională.
202. Conform ConstituŃiei modificate prin Legile Politice Fundamentale din 1867, puterea
executivă o avea Guvernul (alcătuit din 9 membri), care avea prerogative mai importante decât
legislativul. Camerele aveau dreptul de a pune sub acuzare pe ministri, acestia fiind judecaŃi de
către:
a. o Înaltă Curte compusă din 24 membri alesi pe o durată de 6 ani de către cele două Camere;
b. o Înaltă Curte compusă din 12 membri alesi pe o durată de 6 ani de către cele două Camere;
c. o Înaltă Curte compusă din 24 membri alesi pe o durată de un an de către cele două
Camere;
d un Tribunal compus din 24 membri alesi pe o durată de 6 ani de către cele două Camere.
203. Conform ConstituŃiei modificate prin Legile Politice Fundamentale din 1867, în Austria,
Împăratul era:
a. seful suprem al Statului;
b. conducătorul Guvernului;
c. deŃinător de putere legislativă întrucât punea în aplicare legile si participa la elaborarea
acestora.
d. toate (seful suprem al Statului, conducătorul Guvernului, deŃinător de putere legislativă).
204. Conform ConstituŃiei modificate prin Legile Politice Fundamentale din 1867, în Ungaria
Parlamentul era compus din două camere; Camera deputaŃilor, formată din membri alesi pe baza
votului cenzitar, cu un mandat de 3 ani, prorogată sau dizolvată de lege si Camera MagnaŃilor, cu
iniŃiativa legilor si cu rol de înalt for de judecată a demnitarilor formată din:
a. reprezentanŃii marii nobilimi si ai clerului înalt;
b. reprezentanŃii marii nobilimi, ai clerului înalt si delegaŃi din Dieta Croată;
c. membri alesi pe baza votului cenzitar, 336 pentru Ungaria propriu-zisă, 75 pentru
Transilvania si orasul Fiume, 34 delegaŃi din Dieta Croată;
d. reprezentanŃii marii nobilimi si 34 delegaŃi din Dieta Croată, Transilvania si orasul Fiume.
205. În cadrul Ungariei, CroaŃia avea, în timpul dualismului austro-ungar, un regim politic autonom.
Executorul Guvernului, în CroaŃia, numit de rege, purta numele de:
a. guvernator;
b. vicerege;
c. delegat;
d. ban.
206. La 19 mai 1649, Anglia a fost proclamată, oficial, de către Parlament:
a. monarhie constituŃională;
b. republică si stat liber;
c. dictatură Cromwell;
d. monarhie neconstituŃională.
207. În cadrul sistemului de Common Law, Statutarii Law reprezintă:
a. ramura alcătuită din reguli de drept create prin lege;
b. ramura alcătuită din reguli de drept pronunŃate anterior unificării jurisdicŃiilor engleze;
c. sistemul normativ paralel si concurent cu Common Law;
d. ConstituŃia Marii Britanii.
208. RevoluŃia americană, izbucnită în 1763, a dus la independenŃa SUA, având o importanŃă
deosebită pentru întreaga lume prin:
a. adoptarea declaraŃiei de independenŃă (1776);
b. declaraŃia Drepturilor Omului (1789);
c. statutul statelor independente (1776);
d. Codexul de legi american (1863).
209. Momentul nasterii dreptului american a fost marcat de dobândirea independenŃei în anul 1776.
Statute Law, reprezentând legea scrisă a fostei metropole, au fost:
a. în general, acceptate ca atare;
b. repudiate;
c. îmbogăŃite;
d. comentate si dezbătute în Senatul american.
210.Common Law-ul si equity formează împreună, în SUA, obiectul unor sistematizări si culegeri
de o deosebită importanŃă practică si teoretică. Astfel Restatement of the Low reprezintă:
a. o culegere de jurisprudenŃă sistematizată care se bucură de autoritate stiinŃifică;
b. o colecŃie începută în anul 1871 si continuată si astăzi prin Americam Low Reports;
c. acte normative publicate în culegerea Status at Large;
d. legi specializate în culegerea Session Laws
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum