CONTINUARE 3 -INTRODUCERE IN DREPT

In jos

CONTINUARE 3 -INTRODUCERE IN DREPT

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 2:00 pm

CONTINUARE
76. Caracterul normativ este:
a. izvor de drept formal;
b. izvor de drept material;
c. izvor de drept indirect;
d. izvor de drept oficial;
e. izvor de drept actual.
12
77. Legile constitutionale au ca obiect de reglementãri:
a. sistemul electoral, organizarea si functionarea partidelor politice, a referendumului, a CSM, a
CSAT, regimul stãrii de asediu si al stãrii de urgentã, organizarea Ministerului Public, etc.
b. orice domeniu al relatiilor sociale cu exceptia celor rezervate legilor constitutionale;
c. organizarea de stat, structurile economice si formele de proprietate, drepturile si libertãtile
fundamentale ale omului;
d. revizuirea, modificarea Constitutiei;
e. reglementarea unor situatii deosebite, de exceptie.
78. Modificarea unui act normativ constã în:
a. introducerea unor dispozitii noi, exprimate în texte ce se adaugã elementelor structurale existente
prin utilizarea unei formule de exprimare;
b. integrarea prevederilor schimbate sau completate în mod substantial în ansamblul reglementãrii,
actualizându-se denumirile schimbate si realizând o nouã numerotare a elementelor de structurã;
c. schimbarea expresã a unuia sau mai multor articole sau aliniate si redactarea lor într-o altã
formulare;
d. suspendarea unui act normativ dispusã printr-un alt act normativ de acelasi nivel sau de nivel
superior;
e. îndreptarea unor erori materiale descoperite în cuprinsul unui act normativ.
79. În ce constã continutul rãspunderii juridice?
a. în dreptul statului de a aplica sanctiunile prevãzute de normele juridice persoanelor care au
încãlcat prevederile legale si obligatia acestor persoane de a se supune sanctiunilor legale în scopul
restabilirii ordinii de drept;
b. repararea unui prejudiciu adus unui subiect de drept prin încãlcarea dispozitiilor unei norme
juridice;
c. aplicarea sanctiunilor prevãzute de norma juridicã încãlcatã;
d. prerogativa organelor special abilitate ale statului de a stabili forma concretã a rãspunderii juridice;
e. actiunea sau inactiunea prin care o persoana încalcã dispozitiile legale.
80. Vinovãtia sub forma intentiei sau culpei este:
a. conditie a rãspunderii juridice;
b. formã a rãspunderii juridice;
c. principiu al rãspunderii juridice;
d. un segment al rãspunderii juridice;
e. o cauzã specialã care înlãturã rãspunderea juridicã.
81. Care sunt cauzele care înlãturã rãspunderea penalã?
a. lipsa pericolului social al faptei, legitima apãrare;
b. starea de necesitate, constrângerea fizicã si moralã;
c. cazul fortuit, iresponsabilitatea;
d. minoritatea fãptuitorului, eroarea de fapt;
e. cauzele generale (amnistia, prescriptia, lipsa plângerii prealabile, împãcarea) si cauze speciale ca
de exemplu: desistarea si împiedicarea producerii rezultatului, împiedicarea de cãtre participant a
consumãrii faptei, calitatea de sot sau rudã a tãinuitorului, denuntarea de cãtre martor.
82. Ce cuprinde sistemul stiintelor ?
a. Latura staticã si latura dinamicã
b. Stiinte ale naturii, stiinte despre societate, stiinte despre gândire
c. Totalitatea conceptelor , ideilor, principilor, si legitãtilor fenomenului juridic
d. Stiintele exacte si stiintele sociale;
e. Stiinte care au ca obeict de studiu activitãtile umane si ca finalitatea stabilirea legilor si relatiilor
functionale ale acestora.
13
83. Care sunt pãrtile din care este alcãtuit sistemul stiintei dreptului ?
a. Drept civil, drept penal, drept administrativ, drept constitutional, dreptul muncii, drept procesual
civil;
b. Partea generalã si partea specialã;
c. Elemente si secvente bine determinate care se aplicã în stare de interferentã;
d. Drept public si drept privat;
e. Stiinte predominant teoretice, stiinte juridico-istorice, stiinte juridice de ramurã. Stiinte juridice
participative.
84. Care este definitia Teoriei Generale a Dreptului ?
a. Este disciplina care oferã dreptului concluzii valoroase si obiective cu privire la dimensiunile
fenomenului criminalistic, tendintele de evolutie ale acestuia, domeniile noi în care acestea se
manifestã;
b. Este stiinta juridicã, care cerceteazã institutiile politico-juridice în dinamica si evolutia lor de
la origini pânã în prezent, explicând si argumentând factorii care au determinat actuala
configuratie si substantã a acestora;
c. Este stiinta care studiazã relatiile sociale ce apar si se dezvoltã în procesul exercitãrii puterii de
stat;
d. Este disciplina ce studiazã ansamblul dreptului, respectiv determinarea, articulatiile si esenta,
alcãtuirea si structurarea lui si care elaboreazã instrumentele esentiale si conceptele fundamentale
prin care dreptul este gândit;
e. Este o disciplinã logicã relevantã pentru studiul problematicii dreptului si pentru activitatea
juridicã în general, mai exact ca disciplinã ale cãrei rezultate sunt semificative în elaborarea,
interpretarea si aplicarea dreptului.
85. Care este obiectul specific Teoriei Generale a Dreptului ?
a. Studierea evolutiei generale a fenomenului juridic;
b. Studierea si cercetarea fenomenelor juridice particulare;
c. Observarea si cercetarea fenomenului juridic, a legilor generale ale vietii juridice si a categoriilor
si notiunilor generale, valabile pentru întreaga stiintã juridicã
d. Studierea doctrinelor juridice (curente, scoli) în evolutia lor, rolul acestora în formarea si
consolidarea unor sisteme de drept;
e. Studierea naturii, societãtii si gândirii.
86. Care sunt metodele de cercetare juridicã ?
a. Observatia, analiza documentelor sociale si juridice, ancheta, chestionarul, interviul;
b. Logicã, gramaticalã, istoricã, sociologicã, sistemicã;
c. Logicã, comparativã, istoricã, cantitativã, sociologicã;
d. Analiza conditiilor economice, sociale, politice, completatã cu cercetarea diferitelor categorii si
tipuri de stat si drept;
e. Stabilirea situatiei de fapt, alegerea normei juridice incidente, interpretarea normei, elaborarea
actului de aplicare.
87. Cãrei metode de cercetare juridicã apartine observatia ?
a. Metodei sociologice de cercetare juridicã;
b. Metodei comparative de cercetare juridicã;
c. Metodei logice de cercetare juridicã;
d. Metodei cantitative de cercetare juridicã;
e. Metodei istorice de cercetare juridicã.
88. Cum este definit dreptul în acceptiunea sa de drept obiectiv ?
a. Totalitatea normelor juridice în vigoare la un moment dat, într-o societate datã;
b. Dreptul unui stat anume, aplicat de autoritãtile abilitate ale statului respectiv;
c. Totalitatea mijloacelor, procedeelor si instrumentelor pe care le folosesc atât organele care creeazã
dreptul cât si cele care îl aplicã;
d. Ansamblul normelor juridice elaborate de stat în scopul desfãsurãrii normale a vietii în comun a
oamenilor;
e. Prerogativa recunoscutã unui subiect de drept de a pretinde ceva de la un alt subiect de drept.
14
89. În ce constã continutul dreptului ?
a. Totalitatea elementelor, laturilor si conexiunilor care exprimã în mod concret vointa intereselor
sociale care reclamã oficializarea si garantarea lor de cãtre stat;
b. Constiinta juridicã, dreptul, ordinea de drept;
c. Dreptul national, dreptul international, dreptul comunitar;
d. Drept constitutional, drept civil, drept penal, drept administrativ, dreptul familiei, dreptul muncii,
dreptul procesul;
e. Drept public, drept privat.
90. Ce este dreptul în esenta sa ?
a. Dreptul privit ca sistem de reglementãri si institutii;
b. Dreptul privit ca instrument în substanta cãruia se întâlnesc drepturi si îndatoriri ale oamenilor;
c. Dreptul privit ca rezultat al desfãsurãrii raporturilor juridice în conformitate cu prevederile legale;
d. Dreptul privit ca stare de constiintã;
e. Vointa generalã oficializatã, devenitã vointã juridicã, exprimatã în legi si apãratã de stat.
91. Care sunt izvoarele formale ale dreptului ?
a. Dreptul natural, constiinta juridicã, factorii de configurare a dreptului;
b. Izvoare oficiale si neoficiale;
c. Izvoare directe si indirecte;
d. Actul normativ, cutuma, jurisprudenta, doctrina juridicã, contractul normativ;
e. Izvoarele dreptului penal, izvoarele dreptului constitutional, izvoarele dreptului civil.
92. Care este întelesul notiunii de tehnicã juridicã ?
a. Totalitatea normelor de tehnicã legislativã si a principiilor elaborãrii care asigurã sistematizarea,
unificarea si coordonarea legislatiei, precum si continutul si forma juridicã adecvatã pentru fiecare
act normativ;
b. Totalitatea mijloacelor, metodelor, procedeelor si tehnicilor utilizate de organele puterii de stat în
procesul de initiere, elaborare si adoptare a actelor normative;
c. Totalitatea normelor juridice care definesc pãrtile constitutive ale actului normativ, structura sa,
forma si modul de sistematizare a continutului acestuia;
d. Totalitatea procedeelor tehnice privitoare la modificarea, abrogarea, publicarea si republicarea
actelor normative;
e. Tehnica juridicã desemneazã stilul actului normativ, limbajul clar, concis, fãrã echivoc folosit de
legiuitor la elaborarea proiectelor de lege si a propunerilor legislative.
93. Care sunt principiile actiunii în timp a normei juridice ?
a. Principiul teritorialitãtii si principiul personalitãtii;
b. Principiul neretroactivitãtii cu cele douã exceptii : principiul ultraactivitãtii si principiul
retroactivitãtii;
c. Principiul unitãtii, principiul echilibrului, principiul accesibilitãtii;
d. Principiul legalitãtii, principiul dreptãtii, principiul echitãtii si justitiei;
e. Principiile generale sau fundamentale si principiile de ramurã.
94. Care sunt principiile actiunii în spatiu si asupra persoanelor a normei juridice ?
a. Principiul teritorialitãtii, principiul personalitãtii, principiul realitãtii;
b. Principiul neretroactivitãtii, principiul ultraactivitãtii si principiul retroactivitãtii;
c. Principiul legalitãtii, principiul dreptãtii, principiul egalitãtii
d. Principiul prezumtiei de nevinovãtie, principiul personalitãtii, principiul egalitãtii;
e. Principiile generale si principiile de ramurã.
95. Care este clasificarea ipotezelor ?
a. Complete si incomplete
b. De trimitere, în alb
c. Generale, speciale de exceptie
d. Determinate, relativ determinate, simple, complexe;
e. Alternative, cumulative.
15
96. Cum se clasificã normele juridice dupã modul de reglementare a conduitei ?
a. Normele juridice onerative, prohibitive, permisive, supletive;
b. Normele juridice organizatorice, punitive, stimulative;
c. Normele juridice generale, speciale, de exceptie;
d. Normele juridice principii, normele juridice mijloace;
e. Normele juridice generale, speciale.
97. Cum actioneazã în timp norma juridicã ?
a. Norma juridicã actioneazã pe timp nedeterminat, în spatiu limitat la teritoriul statului si asupra
unor categorii de persoane angrenate în circuitul civil;
b. Norma juridicã actioneazã în timp conform principiului teritorialitãtii si principiului personalitãtii;
c. Norma juridicã actioneazã în timp conform celor trei regimuri juridice : national, special (de
reciprocitate), clauza natiunii celei mai favorizate;
d. Norma juridicã actioneazã pe timp nelimitat, cu exceptia legilor temporare;
e. Norma juridicã intrã în vigoare, parcurge perioada activã, iese din vigoare.
98. Care este structura logicã a normei juridice ?
a. Este structura externã a normelor juridice;
b. Titlu, capitol, alineat, paragraf;
c. Ipoteza, dispozitia, sanctiunea;
d. Titlul, formula introductivã, preambul, partea dispozitivã, formula de atestare a autenticitãtii;
e. Dispozitii generale, dispozitii de fond, dispozitii tranzitorii, dispozitii penale.
99. Ce cuprinde dispozitia unei norme juridice ?
a. Denumirea generalã a actului, functie de categoria sa juridicã, de autoritatea emitentã si de obiectul
reglementãrii;
b. Exprimarea hotãrârii de luarea a deciziei referitoare la emiterea sau adoptarea actului normativ
respectiv si denumirea autoritãtii emitente;
c. Mãsurile ce sunt instituite cu privire la derularea raporturilor juridice nãscute în temeiul actului
normativ anterior;
d. Conduita ce trebuie urmatã în cazul ipotezei formulate.
e. Scopul reglementãrii, mentinerea conditiilor legale pe baza cãrora a fost emis actul normativ
100. Cum se clasificã dispozitiile ?
a. Civile, penale, administrative
b. De drept public si de drept privat;
c. Generale, de fond, tranzitorii, finale;
d. Determinate, relativ determinat
e. Cumulative, alternative.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum