CONTINUARE 13-CONTENCIOS ADMINISTRATIV

In jos

CONTINUARE 13-CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Mesaj  Admin la data de Mar Ian 15, 2008 3:41 pm

206. Definiti actul administrativ? Care dintre variantele de
mai jos este varianta corecta, a actului administrativ prevazuta de
legea nr. 554/2004:
a) Actul administrativ este un act unilateral emis de o autoritate
publica, poate fi si un contract încheiat de autoritatea publica sau de
institutia publica, emis în exercitiul atributiilor de serviciu si în limitele
legii
b) Actul administrativ este un act emis în regim de putere publica
si exprima un raport juridic de drept administrativ
c) Actul administrativ, este un act juridic, care naste, modifica si
stinge raporturi juridice administrative, si care produce efecte juridice
d) Actul administrativ reprezinta actul unilateral cu caracter
individual sau normativ, emis de o autoritate publica în vederea
executarii ori a organizarii executarii legii, dând nastere, modificând
sau stingând raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative si
contractele încheiate de autoritatile publice care au ca obiect: punerea
în valoare a bunurilor proprietate publica; executarea lucrarilor de
interes public; prestarea serviciilor publice; achizitiile publice
207. Ce întelegeti prin act administrativ jurisdictional? Care
dintre definitii este corecta:
a) Actul administrativ-jurisdictional este actul juridic emis de o
autoritate administrativa cu atributii jurisdictionale în solutionarea unui
conflict, dupa o procedura bazata pe contradictorialitate si cu asigurarea
dreptului la aparare
b) Actul administrativ-jurisdictional este actul juridic emis de o
autoritate publica , fiind emis de un serviciu public
c) Actul administrativ-jurisdictional este actul juridic emis de
organele Administratiei de stat centrale
d) Actul administrativ-jurisdictional este actul juridic emis de o
autoritate administrativa cu atributii jurisdictionale în solutionarea unui
conflict, dupa o procedura bazata pe contradictorialitate si cu asigurarea
dreptului la aparare, procedura asemanatoare cu procedura judiciara si
care se finalizeaza printr-o decizie motivata în fapt si în drept de
organul emitent
208. Ce se întelege prin Contencios administrativ în sensul
legii?
Care definitie este corecta:
a) Contenciosul administrativ reprezinta activitatea de
solutionare, de catre instantele de contencios administrativ competente
potrivit legii, a litigiilor în care cel putin una dintre parti este o
autoritate publica, iar conflictul s-a nascut fie din emiterea sau
încheierea, dupa caz, a unui act administrativ, în sensul Legii
55d)/b)00d), fie din nesolutionarea în termenul legal ori din refuzul
nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes
legitim
b) Contenciosul administrativ reprezinta activitatea de
solutionare de catre Tribunal a unui conflict dintre autoritatile publice
c) Contenciosul administrativ reprezinta activitatea de solutionare
de catre Tribunal a unui conflict nascut între autoritatile publice si
institutiile publice
d) Contenciosul administrativ reprezinta activitatea de
solutionare de catre instanta a unui conflict nascut în legatura cu un act
administrativ fiind activitatea de rectificare si anulare a unui act
administrativ vatamator
209. Cine are competenta sa solutioneze un conflict bazat pe
Legea 554/2004. Care dintre variante este cea corecta:
a) Instanta de contencios administrativ de la tribunal , Înalta
Curte de Casatie si Justitie si Tribunalul
b) Instanta civila de la Curtea de Apel
c) Instanta de contencios administrativ si anume Sectia de
contencios administrativ si fiscal a Înaltei Curti de Casatie si Justitie,
sectiile de contencios administrativ ti fiscal ale Curtilor de Apel si
Tribunalele administrativ-fiscale
d) Sectia penala de la Curtea de Apel si de la Tribunal
210. Când poate sa formuleze o actiune în Contencios
administrativ o persoana fizica sau juridica ?
a) Când a solicitat un drept de la o autoritate si a fost refuzata
b) Când nu i s-a solutionat în termenul legal cererea , sau daca nu
i s-a raspuns în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, daca
prin lege nu se prevede alt termen
c) În 30 de zile de vatamarea dreptului , sau când nu i s-a
raspuns la o cerere formulata catre o autoritate
d) Când nu i s-a solutionat în termenul legal cererea sau daca nu i
s-a raspuns în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, daca prin
lege nu se prevede alt termen, sau daca s-a emis un act administrativ
vatamator si nelegal
211. Ce reprezinta în sensul legii contenciosului administrativ
refuzul autoritatii? Care este raspunsul corect:
a) Refuzul nejustificat de a solutiona o cerere consta în
exprimarea explicita, cu exces de putere, a vointei de a nu rezolva
cererea de catre autoritate
b) Tacerea autoritatii publice fata de o cerere formulata de o
persoana fzica sau juridica, prin exces de putere
c) Refuzul pur si simplu de a nu raspunde la cerere
d) Lipsa vointei autoritatii publice de a solutiona în termenul
legal cererea adresata acesteia
212. Ce se întelege prin plângerea prealabila, potrivit legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004. Care varianta este
corecta ?
a) Plângerea prealabila reprezinta o cerere formulata împotriva
unei autoritati publice sau memoriu adresat organelor centrale publice
b) Plângerea prealabila reprezinta manifestarea unilaterala de
vointa a autoritatii publice
c) Plângerea prealabila reprezinta plângerea prin care se solicita
autoritatii publice emitente sau celei ierarhic superioare, dupa caz,
reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau
normativ, în sensul revocarii acestuia
d) Plângerea prealabila reprezinta reexaminarea unui act
administrativ unilateral emis de catre o autoritate publica, la cererea
partii vatamate
213. Cui se adreseaza plângerea prealabila formulata de
persoana vatamata cu privire la un act administrativ unilateral sau
normativ?
a) Plângerea prealabila se adreseaza serviciului public si
organului ierarhic, emitent al actului atacat
b) Plângerea prealabila se adreseaza direct Instantei de judecata
c) Plângerea prealabila se adreseaza Înaltei Curti de Casatie si
Justitie
d) Plângerea prealabila se adreseaza Autoritatii publice emitente
a actului administrative unilateral, considerat nelegal si vatamator sau
autoritatii ierarhic superioare organului emitent
214. Ce întelegeti prin serviciu public in sensul legii
contenciosului administrativ ?
a) Activitatea prestata de institutia publica, serviciul realizat de
învatamânt
b) Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, în
scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public
c) Serviciile realizate de prefectura în interesul cetatenilor
d) Serviciile realizate de primarie pentru cetateni si în interesul
lor, pentrui satisfacerea nevoilor acestora
215. Cum este definit interesul public prin Legea nr.
554/2004 a contenciosului administrativ?
a) Interesul public este activitatea de garantare a drepturilor
cetatenilor , precum si activitatea de satisfacere a intereselor private
b) Interesul public este activitatea de satisfacere a nevoilor
comunitare, realizare a competentei autoritatilor publice
c) Interesul public vizeaza democratia si realizarea nevoilor
publice, fiind garantat prin lege si prin Constitutie
d) Interesul public reprezinta interesul care vizeaza ordinea de
drept si democratia constitutionala, garantarea drepturilor, libertatilor si
îndatoririlor fundamentale ale cetatenilor, satisfacerea nevoilor
comunitare, realizarea competentei autoritatilor publice
216. Ce reprezinta excesul de putere potrivit legii
contenviosului administrativ ?
a) Excesul de putere este exercitarea dreptului de apreciere,
apartinând autoritatilor administratiei publice, prin încalcarea
drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, prevazute de
Constitutie sau de lege
b) Excesul de putere este exercitarea dreptului de apreciere a
autoritatii publice privind pe functionarii publici si reprezinta un abuz
în functie
c) Excesul de putere reprezinta exercitarea dreptului de apreciere
prin încalcarea drepturilor fundamentale ale cetatenilor
d) Excesul de putere este exercitarea dreptului de apreciere a
functionarilor publici din cadrul institutiilor publice si a serviciilor
publice
217. Ce se întelege prin paguba iminenta în sensul prevazut
de legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 ?
a) Paguba ce se apropie si care reprezinta o perturbare grava a
autoritatii publice
b) Paguba suferita de o parte vatamata
c) Paguba produsa de un functionar public
d) Paguba iminenta este prejudiciu material viitor, dar previzibil
cu evidenta sau, dupa caz, perturbarea previzibila grava a functionarii
unei autoritati publice ori a unui serviciu public
218. Care sunt organele ce realizeaza controlul de tutela
administrativa prevazute de art. 3 din Legea Contenciosului
administrativ?
a) Primarul, prefectul si Consiliul judetean
b) Consiliul local si Guvernul
c) Prefectul si Agentia Nationala a Functionarilor Publici
d) Guvernul si Agentia Nationala a Functionarilor Publici
219. Se poate verifica legalitatea unui act administrativ?
Când, de catre cine si ce consecinte juridice produce?
a) Legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetata
oricând, în cadrul unui proces, pe cale de exceptie, din oficiu sau la
cererea partii interesate. În acest caz, instanta, constatând ca de actul
administrativ depinde solutionarea litigiului pe fond, va sesiza prin
încheiere motivata instanta de contencios administrativ competenta,
suspendând cauza.
b) Se poate verifica oricând legalitatea unui act administrativ si
de orice instanta, având drept consecinta anularea actului nelegal
c) Legalitatea unui act administrativ se poate verifica de organul
jurisdictional oricând, dar nu se poate verifica de instanta de judecata
d) Legalitatea unui act administrativ se poate verifica atât de
organul jurisdictional, cât si de instanta, oricând, iar consecinta juridica
produsa consta în înlaturarea actului administrativ respective ca fiind
nelegal
220. Care acte sunt excluse de la controlul realizat pe calea
Contenciosului administrativ?
a) Nu se pot ataca actele de tutela administrativa , si nici actele
administrative unilaterale emise de autoritatile publice locale si centrale
b) Nu se pot ataca în contenciosul administrativ actele
administrative ale autoritatilor publice care privesc raporturile acestora
cu Parlamentul si actele de comandament cu caracter militar; actele
administrative pentru modificarea sau desfiintarea carora se prevede,
prin lege organica, o alta procedura judiciara; actele administrative
emise pentru aplicarea regimului starii de razboi, al starii de asediu sau
al celei de urgenta, cele care privesc apararea si securitatea nationala
ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice
c) Nu se pot ataca în contenciosul administrativ actele
administrative ale autoritatilor publice care privesc raporturile acestora
cu Parlamentul, si nici actele privind starea de razboi
d) Nu se pot ataca în contenciosul administrativ actele de
comandament militar si actele privind starea de razboi
221. Ce caracter au procedurile jurisdictionale administrative
prevazute de Legea 554/2004 si de Constitutie?
a) Jurisdictiile administrative speciale sunt facultative si gratuite
b) Nu este obligatorie a se realiza procedura jurisdictionala
c) Procedura jurisdictionala este gratuita si la alegerea persoanei
interesate
d) Procedura jurisdictionala presupune taxe foarte mari
222. Se pot ataca actele administrative unilaterale sau
normative? Când si unde?
a) Nu se pot ataca în instanta, dar se pot ataca la organul emitent
sau la organul ierarhic acestuia
b) Actele administrativ-jurisdictionale sunt definitive si
irevocabile si nu se pot ataca la nici un organ
c) Se pot ataca la instantele civile precum si la Înalta Curte de
Casatie si Justitie, în termen de a)5 zile, de la comunicarea actului
respectiv
d) Actele administrative pot fi atacate direct la instanta de
contencios administrativ competenta potrivit art. a)0, în termen de a)5
zile de la comunicare, daca partea nu exercita caile administrativjurisdictionale
de atac
223. Ce trebuie sa faca o parte în cazul în care renunta la
procedura jurisdictionala administrativa?
a) Trebuie sa anunte Parchetul sau dupa caz organul emitent al
actului, organul jurisdictional
b) Sa se adreseze instantei de contencios administrative si fiscal
cu plângere prealabila
c) Sa notifice partea adversa în termenul legal privind executarea
actului administrativ atacat
d) Daca partea care a optat pentru jurisdictia administrativa
speciala întelege sa nu utilizeze calea administrativ-jurisdictionala de
atac, va notifica aceasta organului administrativ-jurisdictional
competent în termenul legal
224. Care este termenul de formulare a plângerii prealabile,
cui se adreseaza plângerea prealabila?
a) Oricând, catre organul emitent dupa primirea actului vatamator
si catre autoritatea emitenta în termen de 30 de zile
b) Înainte de a se adresa instantei de contencios administrativ
competente, persoana care se considera vatamata într-un drept al sau
sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie
sa solicite autoritatii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data
comunicarii actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia sau
organului ierarhic superior daca acesta exista
c) Dupa primirea actului vatamator si catre Parchet în termen de
30 de zile de la comunicarea actului vatamator, dar înainte de a formula
actiune în instanta
d) Organului ierarhic superior oricând cu conditia sa se faca de
catre persoana vatamata într-un drept al sau si în termen de 10 zile de la
primirea actului vatamator , înainte de a se adresa instantei de judecata
225. Care dintre subiectele de sezina nu este obligat sa
efectueze plângerea prealabila, înainte de a formula actiune în
contencios administrativ si fiscal ?
a) Prefectul, primarul si Avocatul Poporului, Ministerul Public si
Agentia Nationala a Functionarilor Publici
b) Avocatul Poporului, prefectul si institutia publica , Agentia
Nationala a Functionarilor Publici
c) Prefectul, Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agentia
Nationala a Functionarilor Publici
d) Autoritatea publica, Avocatul Poporului si prefectul
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum