CONTINUARE 5-DREPT ADMINISTRATIV

In jos

CONTINUARE 5-DREPT ADMINISTRATIV

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 5:27 pm

CONTINUARE
151) Primaria este:
A. o structura functionala cu activitate permanenta, formata din primar, viceprimar, respectiv
viceprimari, secretarul localitatii si aparatul propriu de specialitate al consiliului local;
B. o structura functionala, fara personalitate juridica si fara competenta proprie;
C. o structura functionala care nu emite si nu adopta acte juridice administrative, ci savârseste doar
operatiuni administrative si acte materiale.
a. A+B
b. B+C
c. C
d. A+B+C
152) Definitia functiei publice:
A. este data de din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
B. este aceea, potrivit careia functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor,
stabilite în temeiul legii, în scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia centrala si
locala;
C. în sens larg, se refera la functia publica exercitata în cadrul oricarui organ al statului;
D. în sens restrâns, se refera în mod exclusiv la functia publica administrativa.
a. A+B+D
b. A+B+C+D
c. A+C+D
d. B+C+D
31
153) Sunt trasaturi caracteristice ale functiei publice urmatoarele:
A. este o situatie juridica reglementata legal, în sensul ca drepturile si obligatiile care formeaza
continutul acesteia sunt prestabilite prin norme juridice si prin actele de numire în functie emise de catre
organele administratiei publice.
B. reprezinta un ansamblu complex de drepturi si obligatii conferite titularului ei, care capata un
adevarat statut propriu si participa la realizarea competentei întregului sistem al administratiei publice;
C. are caracter continuu în sensul ca existenta drepturilor si obligatiilor care formeaza continutul sau
dureaza atâta timp cât dureaza competenta organului administratiei publice pe care functionarul public o
realizeaza, fara intermitente.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
154) Functia publica se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi:
A. apartine numai functionarului public, învestit cu realizarea competentei ce revine organului
administratiei publice din care face parte;
B. exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor care formeaza continutul sau reprezinta o
facultate la aprecierea titularului functiei;
C. drepturile si obligatiile care formeaza continutul functiei publice sunt exercitate în regim de
putere publica.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
155) Sunt principii ale exercitarii functiei publice:
A. principiul transparentei, potrivit caruia exercitarea functiei publice implica furnizarea catre
structurile de informare a opiniei publice a tuturor informatiilor legate de exercitarea functiei;
B. principiul eficientei si eficacitatii, potrivit caruia functia publica trebuie exercitata cu respectarea
limitelor bugetului alocat organului respectiv si, totodata, cu urmarirea celui mai bun rezultat social pentru
cetatean si/sau colectivitate;
C. principiul impartialitatii, în sensul ca functia publica va trebui sa fie exercitata fata de subiectii
tuturor raporturile juridice de drept administrativ ce intra sub incidenta reglementarii aplicabile.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
156) Sunt principii ale exercitarii functiei publice:
A. principiul legalitatii, potrivit caruia sarcinile ce revin functionarului public sunt prevazute de
lege;
B. principiul obiectivitatii, potrivit caruia exercitarea functiei publice trebuie facuta cu respectarea
adevarului si a prevederilor legale aplicabile în cauza aflata spre solutionare;
C. principiul orientarii catre cetatean, în sensul ca exercitarea functiei publice trebuie sa aiba ca scop
satisfacerea drepturilor legale si intereselor legitime ale membrilor colectivitatii.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
32
157) Functiile publice pot fi clasificate dupa criteriul:
A. gradului de disciplina;
B. nivelul studiilor cerute;
C. gradul de acces.
a. A+B
b. B+C
c. B
d. A+B+C
158) În raport cu nivelul studiilor necesare ocuparii lor, functiile publice se împart în trei clase:
A. clasa I, care cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii superioare de lunga
durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
B. clasa a II-a, care cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii liceale, absolvite
cu diploma de licenta;
C. clasa a III-a, care cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii medii, absolvite
cu diploma.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
159) Dupa nivelul atributiilor titularului, functiile publice se împart în trei categorii:
A. functii publice corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici;
B. functii publice corespunzatoare categoriei functionarilor publici de conducere;
C. functii publice corespunzatoare categoriei functionarilor publici cu competenta specifica.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
160) Functiile publice de executie sunt structurate:
A. pe 4 grade profesionale: superior, principal, asistent si debutant;
B. pe 3 grade profesionale: superior, principal si debutant;
C. pe 3 grade profesionale: superior, principal si asistent.
a. A
b. B
c. C
161) Prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici se aplica:
A. functionarilor publici din administratia publica;
B. functionarilor publici din cabinetul demnitarului;
C. cadrelor didactice.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
162) Prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici nu se aplica:
A. functionarilor publici din structurile de specialitate ale Parlamentului;
B. functionarilor publici din structurile de specialitate ale Administratiei Prezidentiale;
C. functionarilor publici din structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ.
a. A+B
b. B+C
c. C
d. A+B+C
33
163) Prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici nu se aplica:
a) functionarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului;
b) functionarilor publici din autoritatea vamala;
c) functionarilor publici din politie.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
164) Functia publica:
A. se exercita numai în baza unei învestiri legale si în limitele atributiilor conferite;
B. este o situatie juridica obiectiva si impersonala, reglementata de lege, ce exista independent de
titularul sau, care se poate schimba în conditiile legii;
C. nu se poate manifesta în afara unui titular care sa fi fost învestit legal cu realizarea ei, cu exceptia
functiei publice exercitate prin delegare.
a. A+B
b. A+C
c. B+C
d. A+B+C
165) Pot beneficia de statute speciale proprii functionarii care îsi desfasoara activitatea în cadrul urmatoarelor
structuri:
A. aparatul de lucru al Guvernului;
B. structurile de specialitate ale Parlamentului României;
C. structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
166) Categoria înaltilor functionari publici cuprinde persoanele care sunt numite în una dintre urmatoarele functii:
A. consilier de stat;
B. secretar de stat;
C. secretar general al prefecturii, al judetului si, respectiv, al municipiului Bucuresti.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
167) Categoria functionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite în una dintre urmatoarele functii
publice:
A. secretar general al ministerului;
B. primar al municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al orasului si al comunei;
C. sef de serviciu si sef de birou.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
34
168) Sunt conditii cerute de lege unei persoane pentru ocuparea unei functii publice:
A. sa aiba vârsta de minim 21 de ani împliniti;
B. sa aiba exclusiv cetatenia româna;
C. sa cunoasca limba româna, scris si vorbit.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
169) Sunt conditii cerute de lege unei persoane pentru ocuparea unei functii publice:
A. sa îndeplineasca conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
B. sa nu fi fost condamnata pentru savârsirea unei infractiuni care împiedica înfaptuirea justitiei;
C. sa nu fi desfasurat activitate de politie politica.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
170) Calitatea de functionar public este incompatibila cu:
A. exercitarea unei functii neremunerate în cadrul autoritatilor sau institutiilor publice;
B. exercitarea unei functii în cadrul cabinetului demnitarului;
C. exercitarea oricarei activitati în calitate de persoana fizica autorizata.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
171) Calitatea de functionar public este incompatibila cu:
A. calitate de membru al unui grup de interes economic;
B. calitatea de reprezentant al institutiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de
conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;
C. calitatea de mandatar al unei persoane în ceea ce priveste efectuarea unor acte în legatura cu
functia publica pe care o exercita.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
172) Functionarul public este în conflict de interese daca se afla în una dintre urmatoarele situatii:
A. este chemat sa rezolve cereri, sa ia decizii sau sa participe la luarea deciziilor cu privire la
persoane fizice si juridice cu care are relatii cu caracter nepatrimonial;
B. participa în cadrul aceleiasi comisii, constituite conform legii, cu functionari publici care au
calitatea de sot sau ruda de gradul IV;
C. interesele sale patrimoniale, ale sotului sau rudelor sale de gradul I pot influenta deciziile pe care
trebuie sa le ia în exercitarea functiei publice.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
35
173) Sunt principii ale organizarii si dezvoltarii carierei în functia publica:
A. principiul competitiei;
B. principiul egalitatii de sanse;
C. principiul motivarii.
a. A+B
b. B+C
c. C
d. A+B+C
174) Sunt drepturi ale functionarilor publice prevazute de lege:
A. dreptul la opinie, în virtutea caruia este interzisa orice discriminare pe criterii de apartenenta
sindicala, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuala, stare materiala, origine sociala sau de orice
alta asemenea natura, cu exceptia celor de natura politica;
B. dreptul functionarului public de a fi informat cu privire la deciziile care se iau cu privire la
organizarea si functionarea institutiei publice din care face parte si a carei competenta o realizeaza;
C. dreptul la greva.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
175) Sunt drepturi ale functionarilor publice prevazute de lege:
A. dreptul la salariu;
B. dreptul la uniforma gratuita;
C. dreptul functionarului publici de a fi despagubit de autoritatea sau institutia publica din culpa
careia a suferit un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atributiilor de serviciu.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
176) Sunt, potrivit legii, îndatoririle ale functionarilor publici:
A. obligatia de a se abtine de la fapte care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice
ori prestigiului Corpului functionarilor publici;
B. obligatia de a se abtine de la exprimarea sau manifestarea publica sau particulara a convingerilor
si preferintelor politice;
C. obligatia de a nu solicita sau accepta daruri sau orice avantaj, direct sau indirect, pentru el sau
pentru altii, în legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
177) Modificarea raportului de serviciu are loc prin:
A. detasare, care reprezinta masura unilaterala dispusa de conducere pe timp nelimitat prin care
functionarul public subordonat are obligatia de a îndeplini functia publica în interesul unei alte autoritati sau
institutii publice, unde urmeaza sa functioneze, de regula într-o alta localitate;
B. delegare, care reprezinta masura permanenta dispusa de conducerea autoritatii sau institutiei
publice si prin care functionarul subordonat are posibilitatea de a îndepliniri activitati în interesul, dar în
afara organului din care face parte;
C. prin schimbarea definitiva sau temporara a unora dintre atributiile ce revin functionarului public.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
36
178) Delegarea functionarului public se realizeaza:
A. în interesul autoritatii sau institutiei publice care deleaga si al functionarului public delegat;
B. în interesul autoritatii sau institutiei publice care deleaga;
C. în interesul functionarului public delegat.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
179) Delegarea functionarului public se poate dispune:
A. pe o perioada de cel mult 60 de zile într-un an;
B. pentru cel mult 90 de zile calendaristice într-un an, cu acordul functionarului public;
C. pentru o perioada de cel mult 120 de zile în cursul a doi ani calendaristici consecutivi.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
180) Detasarea functionarului public se dispune:
a) în interesul autoritatii sau institutiei publice care dispune detasarea;
b) pentru o perioada de cel mult 6 luni;
c) pentru o perioada de 12 luni, cu acordul functionarului public.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum