CONTINUARE 2-DREPT CIVIL.OBLIGATII.CONTRACTE

In jos

CONTINUARE 2-DREPT CIVIL.OBLIGATII.CONTRACTE

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 4:51 pm

CONTINUARE
51) Locul încheierii contractului:
a. prezintã importantã în cadrul relatiilor de drept international privat, atunci când apare un
conflict de legi în spatiu, pentru stabilirea legii aplicabile
b. în cazul contractului încheiat prin corespondentã, având în vedere sistemul recetiei
acceptãrii, locul încheierii contractului este acela unde se aflã acceptantul ofertei
c. determinã momentul încheierii contractului
d. viciile de consimtãmânt se analizeazã în raport de locul încheierii contractului
52) Sunt reguli generale de interpretare a contractelor:
a. interpretarea contractelor se face dupã intentia comunã a pãrtilor contractante, iar nu
dupã sensul literal al termenilor
b. regula in dubio pro reo
c. clauzele îndoielnice nu pot produce niciun efect
d. contractul nu are ca obiect numai prestatiile la care pãrtile s-au obligat
53) Rezolutiunea contractului:
a. priveste contractele unilaterale cu executare imediatã ( uno ictu)
b. între pãrti, are ca efect repunerea lor în situatia anterioarã, pãrtile fiind tinute sã-si
restituie prestatiile efectuate în temeiul contractului desfiintat
c. priveste contractele sinalagmatice cu executare succesivã
d. priveste orice tip de contract
54) Pactul comisoriu de gradul III într-un contract sinalagamtic cu executare imediatã:
a. conferã posibilitatea instantei de judecatã sã acorde debitorului un termen de gratie
b. constã în clauza prin care se prevede cã, în cazul în care una dintre pãrti nu-si va executa
obligatiile ale, contractul se considerã rezolvit de plin drept
c. dã dreptul debitorului sã solicite instantei de judecatã sã dispunã rezolutiunea
contractului
d. conferã posibilitatea atât creditorului, care si-a executat obligatiile sau se declara gata
sã-si execute obligatiile, cât si debitorului sã solicite rezolutiunea contractului
55) Constituie pact comisoriu de gradul II, clauza :
a. prin care, în caz de neexecutare, partea contractantã care si-a executat obligatiile este
îndreptãtitã sã considere contractul ca fiind desfiintat, dupã ce instanta de judecatã a
acordat debitorului un termen de gratie
b. conform cãreia contractul este rezovit de drept la data neexecutãrii culpabile a
obligatiilor de cãtre una dintre pãrtile contractante
c. prin care pãrtile convin cã, în cazul în care o parte nu-si executã obligatiile,cealaltã parte
este în drept sã considere contractul ca fiind desfiintat,
d. prin care debitorul care nu si-a executat obligatiile este îndreptãtit sã solicite instantei de
judecatã acordarea unui termen de gratie pentru executarea obligatiilor
56) În cazul pactelor comisorii:
a. rezolutiunea contractului poate fi solicitatã de oricare dintre pãrtile contractante
b. singurul în drept sã aprecieze dacã este cazul sã se aplice rezolutiunea este creditorul
care si-a executat sau se declarã gata sã-si execute obligatiile
c. este înlãturatã posibilitatea pãrtilor de a solicita executarea silitã a contractului
d. intentia pãrtilor de a stipula un pact comisoriu poate fi expresã sau tacitã
12
57) Existenta unui pact comisoriu într-un contract sinalagmatic:
a. înlãturã posibilitatea creditorului care si-a executat obligatiile, sau se declarã gata sã-si
execute obligatiile, sã solicite executarea silitã a contractului
b. determinã posibilitatea debitorului care nu si-a executat obligatiile sã solicite
rezolutiunea contractului, în cazul pactului comisoriu de gradul IV
c. determinã rezolutiunea contractului în aceleasi conditii ca si o conditie rezolutorie
expresã
d. nu mai determinã necesitatea interventiei instantei de judecatã, cu exceptia pactului
comisoriu de gradul I
58) Fatã de terti, rezolutiunea contractului:
a. are ca efect desfiintarea tuturor drepturilor consfintite în favoarea lor de cãtre
dobânditorul bunului ce a format obiectul contractului rezolvit
b. are ca efect repunerea în situatia anterioarã încheierii contractului rezolvit
c. are ca efect restituirea prestatiilor efectuate
d. nu are niciun efect
59) Constituie o conditie de admisibilitate a rezolutiunii de cãtre instanta de judecatã:
a. niciuna dintre obligatiile reciproce si interdependente sã nu fi fost executatã
b. neexecutarea obligatiei sã fie imputabilã pãrtii care nu si-a îndeplinit obligatia
c. neexecutarea obligatiei sã se datoreze unui caz fortuit
d. anterior, partea a invocat exceptia de neexecutare
60) Spre deosebire de rezolutiune, rezilierea:
a. are ca efect desfiintarea contractului sinalagamatic pentru cauzã de nexecutare, numai
pentru viitor
b. nu presupune un contract sinalagmatic valabil încheiat
c. are loc direct între pãrti, fãrã a fi necesar sã se pronunte instanta de judecatã
d. se aplicã si în cazul contractelor unilaterale
61) Riscul contractului sinalagmatic netranslativ de proprietate se suportã de:
a. ambele pãrti, proportional cu culpa fiecãreia
b. debitorul obligatiei imposibil de executat
c. ambele pãrti, în mod egal
d. creditorul obligatiei imposibil de executat
62) În cazul contractelor translative de proprietate, riscul contractului se suportã de:
a. debitorul obligatiei imposibil de executat
b. dobânditorul bunului, care are calitatea de proprietar
c. partea care avea calitatea de proprietar al lucrului la momentul pieirii fortuite a acestuia,
conform regulii res perit domino
d. partea care are calitatea de proprietar sub conditie suspensivã
13
63) Riscul contractului este suportat de vânzãtor:
a. în cazul bunurilor de gen, dacã pânã la predare intervine o
imposibilitate de executare;
b. în cazul unui bun cert, dacã înainte de pieirea lucrului vânzãtorul fusese
pus în întârziere întrucât nu-si executase la termenul prevãzut obligatia de predare;
c. numai dacã vânzarea s-a fãcut sub conditie rezolutorie;
d. dacã vânzarea s-a fãcut sub conditie rezolutorie sau suspensivã.
a. c
b. a+b+c
c. b+c
d. a+b
64) În cazul în care transferul proprietãtii este afectat de o conditie, riscul contractului se
suportã de:
a. dacã vânzarea a fost încheiatã sub conditie suspensivã si lucrul piere în
mod fortuit pendente conditione, riscul îl va suporta vânzãtorul
b. dacã vânzarea a fost încheiatã sub conditie rezolutorie si lucrul piere în
mod fortuit pendente conditione, riscul îl va suporta vânzãtorul
c. dacã lucrul piere înaintea realizãrii conditiei rezolutorii, riscul îl va
suporta cumpãrãtorul
d. când transferul unui bun este afectat de o o conditie, iar bunul piere
pendente conditione, riscul contractului va fi suportat de partea care are calitatea de proprietar sub
conditie rezolutorie
a. a+c+d
b. d
c. a+c
d. a
65) În materia rãspunderii contractuale, fapta ilicitã se poate prezenta sub mai multe forme:
a. executarea necorespunzãtoare a obligatiei
b. executarea cu întârziere a obligatiei
c. executarea partialã a obligatiei
d. neexecutarea totalã a obligatiei
a. a+d
b. a+b+c+d
c. b+d
d. b+c
66) Punerea în întârziere a debitorului produce urmãtoarele efecte juridice:
a. de la data punerii în întârziere, debitorul datoreazã daune – interese
moratorii
b. de la data punerii în întârziere, creditorul este îndreptãtit sã pretindã
daune – interese compensatorii
c. neexecutarea obligatiei este imputabilã debitorului
d. creditorul trebuie sã facã dovada prejudiciului
a. a+b
b. b+c
c. c+d
d. a+b+c+d
14
67) Debitorul este de drept în întârziere în urmãtoarele cazuri:
a. în cazurile detrminate de lege, de câte ori legea face sã curgã de drept
dobânda, care tine loc de daune – interese la obligatiile ce au ca obiect sume de bani
b. când obligatia, prin natura sa, nu putea fi îndeplinitã decât într-un
termen determinat, pe care debitorul l-a lãsat sã expire fãrã sã-si execute obligatia
c. când pãrtile au convenit, expres sau tacit, cã debitorul este de drept în
întârziere la expirarea termenului
d. când pãrtile au convenit expres cã debitorul este de drept în întârziere
la expirarea termenului
a. a+b+c
b. a+b
c. b+c
d. a+b+d
68) Dupã modul în care se exprimã vointa pãrtilor, contractele sunt:
a. consensuale
b. negociate
c. de adeziune
d. obligatorii
a. a+b+d
b. a+b+c+d
c. b+c+d
d. a+b+c
69) Obligatiile scriptae in rem sunt:
a. obligatiile opozabile tertilor
b. obligatiile perfecte
c. obligatiile imperfecte
d. obligatiile obisnuite
70) Obligatia de diligentã (sau de mijloace) presupune:
a. realizarea unui rezultat
b. un rezultat bine determinat prin desfãsurarea unei anumite activitãti
c. predarea unui bun
d. stãruinta pentru obtinerea unui anumit rezultat, fãrã a se obliga la realizarea acelui
rezultat
71) Sunt incapabili de a contracta (în general):
a. minorii si majorii bolnavi psihic
b. interzisii
c. minorii, interzisii si toti cei cãrora legea le-a prohibit unele contracte
d. toti cei care nu pot încheia anumite contracte
72) Actul juridic unilateral:
a. este actul juridic prin care mai multe persoane se obligã reciproc
b. este un contract prin care se creeazã drepturi si obligatii numai pentru o parte
c. este un fapt juridic care cauzeazã prejudicii
d. reprezintã manifestarea de vointã a unei singure persoane
15
73) Este unilateral contractul:
a. care reprezintã manifestarea de vointã a unei singure persoane
b. care dã nastere la obligatii numai în sarcina unei pãrti
c. care dã nastere exceptiei de neexecutare, rezolutiunii, rezilierii si riscului contractului
d. care se încheie prin simplul acord de vointã al pãrtilor
74) Sunt contracte unilaterale:
a. contractul de împrumut
b. contractul de închiriere
c. contractul de asigurare
d. contractul de transport
75) La evaluarea judiciarã a despãgubirilor:
a. instanta de judecatã va avea în vedere, la stabilirea despãgubirilor, numai pierderea
efectiv suferitã
b. debitorul este obligat sã repare întotdeauna numai prejudicial previzibil
c. la stabilirea despãgubirilor, instanta de judecatã, va avea în vedere atât pierderea efectiv
suferitã cât si câstigul pe care creditorul nu l-a putut realiza
d. modalitatea evaluãrii despãgubirilor de cãtre instanta de judecatã nu este reglementatã
legal
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum